• hr
  • en
  • de
  • it

Voditelj brodice kategorije B

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B stječe osoba koja:

- ima najmanje 16 godina života,
- položi ispit prema programu

Program ispita za VODITELJA BRODICE KATEGORIJE B (članak 51.)

POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA)
Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila)
Čitanje karata, oznake i skraćenice
Određivanje kurseva i azimuta
Mjerenje udaljenosti na kartama
Plovni putovi i balisaža, IALA sustav
Ucrtavanje točke broda
Osnove terestičke navigacije
Istovremeno opažanje,
Opažanje u razmaku vremena
Zbrojena i procijenjena pozicija
Priručnici za navigaciju
Peljari
Popisi svjetionika
Kompas, upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje
Upotreba elektronskih pomagala na brodici
Radar , princip rada , mjerenje udaljenosti i kuta radarom,
Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške;
Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE
Podjela mehaničkih porivnih uređaja;
Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje;
Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje;
Kontrola rada; instrumenti za kontrolu;
Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje;
Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva;
Brodske instalacije
Sredstva za gašenje požara.
Poznavanje mjera predostrožnosti za sprečavanje izljevanje ulja u more
Balastni tankovi i tankovi za prikupljanje otpadnih voda

POMORSTVO,PROPISI I METEOROLOGIJA
Propisi o plovidbi, o redu u lukama
Isprave na brodici, upis brodice u očevidnik brodice, pregledi
Osposobljenost posade
Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na brodicu i posadu brodice;
Sredstva pomorskog prometa - brodice i jahte različitih tipova,
Prednosti i nedostaci, elementi konstrukcije i konstrukcijska obilježja različitih vrsta brodica,
Oprema brodice
Stabilnost brodice - pojam, podjela i značenje stabilnosti broda;
Konopi i uzlovi
Meteorologija, općenito
Meteorološki elementi - temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka; zračna strujanja; oblaci I oborine; magla i vidljivost;
Vjetrovi na Jadranu
Plima i oseka, morski vjetrovni valovi; mrtvo more;utjecaj plitke vode; morska doba;
Izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe;

MANEVRIRANJE BRODICOM, SIGURNOST PLOVIDBE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI
Manevriranje brodicom - pojam, vrste manevriranja i značenje;
Poznavanje manevarskih sposobnosti brodice,
Praktično upravljanje brodicom u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju,
Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje)
Pravila o izbjegavanju sudara na moru
Praktičan prikaz s modelima
Svijetla na brodovima;
Dnevni znakovi
Zvučni signali
Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti
Signali opasnosti
Suradnja sa SAR službama
Preživljavanje na moru - postupci u splavima i brodicama za spašavanje
Sredstva za spašavanje - vrste, količina, oprema i obilježja ;
Splavi za spašavanje i spasilački čamci;
Osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);
Pružanje prve pomoći
Sredstva za pružanje prve pomoći
Izvori povreda na brodici
Umjetno disanje
Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura

POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA
Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija
Smještaj radijske postaje, dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji
Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostav­ljanje veze,
Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji,
Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti
Red prvenstva u radio-prometu, radio telegram, upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje prije puštanja u rad,
Praktično rukovanje radio telefonskom postajom, osnovna načela »Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost - GMDSS sustava

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B može steći osoba koja:
a) ima pomorsko zvanje u službi palube ili
b) ima pomorsko zvanje u službi stroja pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B, ili
c) ima završenu dočasničku ili časničku školu na učilištu Hrvatske ratne mornarice, ili
d) je završila srednju, višu ili visoku pomorsku školu nautič­kog ili brodostrojarskog usmjerenja ili
e) je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uv­je­renje o osposobljenosti za voditelja brodice sukladno Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) ili
f) je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca pri­je stupanja na snagu Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B, ili
g) je stekla Uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti za mor­­nara motoristu, odnosno Potvrdu o položenom ispitu za stje­ca­nje uvjerenja o osposobljenosti za mornara motoristu sukladno Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) ili Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti članova posade na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« 103/98, 151/98 i 41/99) pod uvje­tom da položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B.

 

- Izvor: Pravilnik o brodicama i jahtama 2005. i dopune (2006.-2009.) http://www.mmpi.hr/

- za voditelja brodice kategorije B nije potrebno je pohođati tečaj, već samo ispit

Voditelj brodice kategorije B može upravljati:
- brodicom ili jahtom do 20BT za osobne potrebe u području plovidbe III i IV.

Područja plovidbe III i IV obuhvaćaju:

Područje plovidbe III - plovidba unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim vodama RH i vodama koje su pristupačne s mora.
Područje plovidbe IV - plovidba lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva do granicama do koje su one plovne morske strane, te Prokljanskim jezerom.