• hr
  • en
  • de
  • it

Zapovjednik jahte kategorije A

Prema Pravliniku o brodicama i jahtama 2005. i dodacima (2006.-2009.)

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorija A stječe osoba koja:
- ima najmanje 18 godina života
- ima srednjoškolsku naobrazbu u trajanju 3 godine
- mora imati najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na trgo­vačkom brodu ili javnom brodu ili najmanje tri godine osposob­ljenosti za voditelja brodice kategorije C
- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha
- završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu
Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za raz­doblje od 5 godina od dana izdavanja, a obnavlja se za isto razdoblje ako imalac ostvari najmanje šest mjeseci plovidbe u svoj­stvu zapovjednika jahte do 100 BT, te ako udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

PROGRAM IZOBRAZBE I ISPITA ZA ZAPOVJEDNIKA JAHTE KATEGORIJE A (članak 54. stavak 1.)

PODRUČJE

POMORSKA PLOVIDBA
Pomorska karta
Osnovne vrste kartografskih projekcija,
Mercatorova karta,
- vrste, sadržaj karte,
Glavni i djelomični razmjer karte,
- oznake i skraćenice,
- katalozi karata,
- ažuriranje karata (OZP),
- elektronske karte;
- priručnici za navigaciju: peljari, popisi svjetionika, daljinari,
- ažuriranje priručnika;
- dubina mora: definicije, visoka i niska voda, struje i tablice
- morskih mijena;
Plovni putovi i balisaža, IALA sustav, sredstva za označavanje plovnih putova;
- položaj broda u obalnoj navigaciji: linije pozicija, istovremeno opažanje, opažanje u razmaku vremena, zbrojena i procijenjena pozicija;
Plovidba
Plovidba u posebnim uvjetima
Plovidba u međuotočkom području, rijekama i kanalima
Plovidba u magli
Plovidba pod utjecajem morske struje i vjetra
Meteorološka plovidba
Plovidba u sustavu odvojenog prometa
Brzina broda, udaljenost i pređeni put
Određivanje udaljenosti;
Kompas
Magnetizam;
Kompas, dijelovi, vrste, princip rada pogreške
Brodski i zemaljski magnetizam, kompenzacija
Žirokompas
Žiroskop: osnovna svojstva,
- žirokompasi: principi rada pojedinih vrsta, pogreške;
Radar
Princip rada radara,
- mjerenje udaljenosti i kuta radarom,
- karakteristike radarskog sustava,
- radarske smetnje i lažni odjeci,
- svojstva objekta i jačina odjeka,
- oblici radarskih slika,
- analiza i tumačenje radarske slike,
ARPA radar, Racon, Ramark,;
Satelitski navigacijski sustavi
GPS, Glonass;
- određivanje položaja broda GPS sustavom;
Oprema zapovjedničkog mosta
- dubinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;
- brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;
Planiranje pomorskog putovanja
- priprema i izbor plovnog puta,
- provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja;
Držanje straže
- načela držanja straže;
- djelatni postupci članova navigacijske straže;
Pomorske nezgode
- vrste, obilježja, načelni postupci;
- sudar brodova - neposredni postupci;
- nasukanje - namjerno i slučajno;
- procjena i ograničavanje oštećenja;
- sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;
- postupak odsukanja vlastitim strojevima i tegljačima;
Sredstva za spašavanje
- vrste, količina, oprema i obilježja brodica i jahti;
Splavi za spašavanje i spasilačkih brodica;
- osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);
Preživljavanje na moru
- postupci u splavima i brodicama za spašavanje;
- pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura;
- korištenje hrane i vode;
Pružanje pomoći
- obveza pružanja pomoći;
Načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;
Prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru;
- postupci u slučaju "Čovjek u moru";

MANEVRIRANJE BRODOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

Manevarska svojstva broda
- vrste pogona i sredstava za usmjeravanje broda,
Utjecaj veličine broda, privezna sredstva
- spremnost posade broda,
Vanjski uvjeti
Vjetar, valovi, struje, morske mijene,
- tegljači, peljarska služba, privezivačka služba;
Manevriranje brodovima u različitim uvjetima
- prilaz obali i plovnim objektima
- manevriranje u rijekama, ušćima i ograničenim područjima,
- manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu
- mimoilaženje brodova,
- privez i odvez,
- izbor sidrišta i sidrenje s jednim ili dva sidra, oslobađanje zamršenog sidra;
Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru
- ciljevi i primjena pravila u svim uvjetima;
Praktičan prikaz s modelima
Svijetla na brodovima;
Dnevni znakovi
Zvučni signali
- upotreba radarskog i ARPA uređaja,
- rad na radarskom i ARPA simulatoru;

POZNAVANJE BRODA I BRODSKOG POSTROJENJA

Sredstva pomorskog prometa
- brodovi različitih tehnologija; prednosti i nedostaci,
- elementi konstrukcije broda i konstrukcijska obilježja različite vrste brodova,
- čvrstoća brodova,
- brodska oprema
Stabilnost broda
Pojam, podjela i značenje stabilnosti broda;
- stabilnost broda u oštećenom stanju; naplavljivanje, nasukanje i dokovanje;
Strojni sustavi i uređaji
Vrste brodskih motora I princip rada
Opsluživanje motora; brodske instalacije
Rad s daljinskim upravljanjem porivnog sustava i strojnih sustava i uređaja
Opće poznavanje pomorskih strojarskih pojmova,
Načela rada pomorskih energetskih postrojenja,
- pomoćni brodski strojevi;
Sprječavanje onečišćenja
- izvori onečišćenja;
- mjere opreza,nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;
- postupci u slučaju onečišćenja;
- načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova;

METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA

Meteorološki elementi
- temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;
Zračna strujanja;
- oblaci i oborine;
Magla i vidljivost;
Opće atmosfersko kruženje; fronte; ciklone I anticiklone;
Mjesni vjetrovi;
Čitanje meteoroloških i oceanoloških karata;
Vremenska analiza i prognoza
Karte;
izvješća i upozorenja;
- meteorološka dokumentacija;
- meteorološka navigacija;
Gibanja mora
- morska razina; morska doba;
Morski vjetrovni valovi;
Mrtvo more; stojni val i križanje valova;
Utjecaj plitke vode;
- morska doba;

POMORSKO PRAVO

Konvencija UN o pravu mora, 1982
Režim plovidbe i slobode otvorenog mora;
- unutrašnje morske vode, polazne crte, zaljevi, teritorijalno more;
- vanjski pojas;
- gospodarski pojas;
Pravni položaj broda u stranoj luci;
Ime i oznaka broda/jahte, pozivni znak; luka upisa;
- državna pripadnost i identifikacija broda / jahte;
- upisnici brodova / jahti;
Uloga I pravni položaj zapovjednika broda / jahte;
Ovlasti zapovjednika glede sigurnosti broda i plovidbe te zaštite mora od onečišćenja;
Stvarna prava na brodu/ jahti
- vlasništvo broda / jahte;
Pojam i vrste založnih prava na brodu / jahti
Pomorsko osiguranje
Pojam i podjela;
Vrste I podjela rizika;
Pojavni oblici štete i naknade;
Premija osiguranja;
- franšize i jamstva;
Polica pomorskog osiguranja
Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije
- konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi (balastni sustav, sustavi za gašenje požara, sidrenje, privezivanje, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje)
- pojmovi o plovidbi,
- medicinska pomoć,
Razumijevanje i tumačenje pisanih dokumenata na engleskom jeziku
Dokumenti lučkih vlasti u svezi s pomorskim pravom
Meteorološki izvještaji I pomorske karte
Komuniciranje na engleskom jeziku
Komuniciranje s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom;
- komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti,
- komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke, plovnih kanala, tjesnaca;
Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti ;

Za zapovjednika jahte kategorije A potrebno je ići na tečaj. Tečaj traje 50 sati.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A (do 100 BT) i svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije B (do 500 BT) može steći osoba koja:
- ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većem; ili
- ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem; ili
- ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT
- ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT; ili
- ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plo­vid­bene straže na brodu od 500 BT ili većem.
Pored osoba iz stavka 1. ovoga članka, Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A (do 100 BT) može steći i osoba koja ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi.
Pored uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka pristupnik za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Zapovjednik jahte može upravljati plovilima do 100 BT u komercijalne svrhe, bez obzira na zonu plovidbe (cijeli svijet) i tip plovila