• hr
  • en
  • de
  • it

Voditelj brodice kategorije C

Pravilnik o brodicama i jahtama 2005. i dodaci (2006.-2009.)

Članak 53:
Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C stječe osoba koja:
- ima najmanje 18 godina života
- ima završenu osnovnu školu
- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha
- završi izobrazbu i položi ispit prema programu
Osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.
Osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka obnavlja se za isto razdoblje ako imalac ovlaštenja udovoljava propisanim zdrav­­stvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha

PROGRAM IZOBRAZBE i ISPITA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE C (članak 53. stavak 1.)

PODRUČJE
 
POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA)

Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila)
Čitanje karata, oznake i skraćenice
Određivanje kurseva i azimuta
Mjerenje udaljenosti na kartama
Plovni putovi i balisaža, IALA sustav
Ucrtavanje točke broda
Elektronska karta
Osnove terestičke navigacije
Istovremeno opažanje,
Opažanje u razmaku vremena
Zbrojena i procijenjena pozicija
Priručnici za navigaciju
Peljari
Popisi svjetionika
Kompas
Magnetizam
Kompas, dijelovi, vrste, princip rada pogreške
Brodski i zemaljski magnetizam, kompenzacija
Upotreba elektronskih pomagala na brodu
Radar, princip rada, mjerenje udaljenosti i kuta radarom, karakteristike radarskog sustava, radarske smetnje i lažni odjeci, svojstva objekta i jačina odjeka,
Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške;
Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;
Satelitski navigacijski sustavi: GPS, određivanje položaja broda GPS sustavom;
Planiranje pomorskog putovanja
Priprema i izbor plovnog puta,
Provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja

MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE

Mehanički porivni uređaji; podjela
Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje;
Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje;
Kontrola rada; instrumenti za kontrolu;
Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje;
Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva;
Brodske instalacije
Sredstva za gašenje požara.
Sprječavanje onečišćenja
- izvori onečišćenja;
- mjere opreza,nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;
- postupci u slučaju onečišćenja;
- načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodica;

POMORSTVO, METEOROLOGIJA, PROPISI I PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Poznavanje nacionalnog pomorskog prava
Propisi o plovidbi u lukama, tjesnacima, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru
Isprave na brodici
Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na brodicu i posadu brodice;
Sredstva pomorskog prometa
Brodovi, brodice i jahte različitih tipova, tehnologija i materijala izgradnje;
Oprema brodice
Stabilnost brodice
- pojam, podjela
- značenje stabilnosti broda
Konopi i uzlovi
Pružanje prve pomoći
Sredstva za pružanje prve pomoći
Izvori povreda na brodici
Umjetno disanje
Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura
Meteorologija i oceanografija, općenito
Meteorološki elementi - temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;
Zračna strujanja;
- oblaci i oborine;
Magla i vidljivost;
Vjetrovi na Jadranu
Plima i oseka, morske mijene
Morski vjetrovni valovi; mrtvo more;
Izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe;

MANEVRIRANJE BRODICOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU
Manevriranje brodicom - pojam, vrste manevriranja i značenje;
Poznavanje manevarskih sposobnosti brodice,
Praktično upravljanje brodicom u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju,
Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje)
Pravila o izbjegavanju sudara na moru
Praktičan prikaz s modelima
Svijetla na brodovima;
Dnevni znakovi
Zvučni signali
Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti
Signali opasnosti

POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA

Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija
Smještaj radijske postaje, dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji
Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostav­ljanje veze,
Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji,
Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti
Red prvenstva u radio-prometu, radio telegram, upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje prije puštanja u rad,
Praktično rukovanje radio telefonskom postajom, osnovna načela »Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost - GMDSS sustava

SIGURNOST NA MORU

Pomorske nezgode
- vrste, obilježja, načelni postupci;
- sudar brodova - neposredni postupci;
- nasukanje - namjerno i slučajno;
- procjena i ograničavanje oštećenja;
- sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;
Sredstva za spašavanje
- vrste, količina, oprema i obilježja ;
- splavi za spašavanje i osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);;
Pružanje pomoći
- obveza pružanja pomoći;
- načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;
- prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru; postupci u slučaju "Čovjek u moru";

Za voditelja kategorije C potrebno je pohađati tečaj. Tečaj traje ukupno 25 sati.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C može steći osoba koja:
a) ima stečeno časničko zvanje u službi palube sukladno posebnom propisu, ili
b) ima stečeno časničko zvanje u službi stroja sukladno posebnom propisu pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije C; ili
c) imaju završenu dočasničku ili časničku školu na učilištu Hrvatske ratne mornarice ili
d) je završila višu ili visoku pomorsku školu nautičkog ili bro­do­strojarskog usmjerenja, ili
e) je stekla Uvjerenje ili Svjedodžbu o osposobljenosti za mor­nara motoristu, odnosno potvrdu o položenom ispitu za stje­canje uvjerenja za mornara motoristu sukladnu Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02, 122/04) ili Pravil­niku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti članova posade na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« 103/98, 151/98 i 41/99) pod uvjetom da položi dopunski ispit ili priloži dokaz da ima položen ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije C.
Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pristupnik za stje­canje uvjerenja o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pog­ledu vida i sluha.

Voditelj brodice C kaktegorije može:
- upravljati brodicama i jahtama do 30 BT u komercijalne svrhe, bez obzira na zonu plovidbe (cijeli svijet) i tip plovila